Všeobecné obchodné podmienky.

1. Základné ustanovenia.

Predávajúci: IDEA s.r.o, Pruské 310, 018 52 Pruské, IČO: 36780120
DIČ: 2022385893, Register: Okresný súd Trenčín, vložka číslo: 17848/R

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby prostredníctvom e-shopu predávajúceho

E-shop: webová stránka predávajúceho na doméne www.darcekyoriginal.sk

VOP: Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho, ktoré upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týmito VOP, ani žiadnou inou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

2. Kúpna zmluva.

2.1 Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim cez e-shop predávajúceho. Pre platnosť kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uviesť svoje meno, adresu, mailovú adresu a telefónne číslo. Narábanie s týmito údajmi predávajúcim je upravené v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

2.2 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

2.3 Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o stave objednávky prostredníctvom e-mailu, vo výnimočných prípadoch telefonicky, prípadne formou SMS.

2.4 Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať tovar v ujednanom množstve a akosti, tak ako bol prezentovaný na e-shope predávajúceho a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu. Kupujúci sa stáva vlastníkom až po úplnom zaplatení dojednanej kúpnej ceny, do zaplatenia dojednanej kúpnej ceny si vlastnícke právo vyhradzuje predávajúci.

2.5 Predajca aj kupujúci sú oprávnený kedykoľvek zrušiť kúpnu zmluvu, a to bez udania dôvodu.

2.6 Odoslaním objednávky, ktorej obsahom je alkohol, potvrdzuje kupujúci, že dosiahol vek 18 rokov. V prípade, že predávajúci zistí opak, tak bezodkladne ruší kúpnu zmluvu.

2.7 V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Spôsob zaslania tovaru je popísaný v odseku „Záverečné ustanovenia“.

3. Tovar, ceny a dodanie.

3.1 Všetky ceny v e-shope sú konečné vrátane DPH. To sa netýka prípadných príplatkov napr. za dopravu a spôsob platby. Tie sú uvádzané v nákupnom košíku e-shopu, ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho a kupujúci je o výške všetkých príplatkov informovaný pred uzavretím objednávky.

3.2 Ceny tovaru ostávajú v platnosti po dobu kedy sú zobrazované v e-shope.

3.3 Spôsob a adresu dodania tovaru určuje kupujúci pri vytváraní objednávky. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si tovar na adrese, ktorú si určil. V prípade osobného odberu si kupujúci prevezme tovar na adrese: Námestie Matice Slovenskej 1298, 018 41 Dubnica nad Váhom.

3.4 Pokiaľ je doručovacia adresa kupujúceho v nedostupnej oblasti, tak sa kupujúci zaväzuje k riešeniu vhodného stretnutia s doručovateľom odosielateľa za účelom odovzdania tovaru.

3.5 Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a následne aj predávajúcemu. V prípade spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať.

3.6 Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

4. Záverečné ustanovenia.

4.1 V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní pošlite odstúpenie a tovar na adresu: IDEA s.r.o., Pruské 310, 018 52 Pruské. Tovar by mal kupujúci vrátiť s kompletnou dokumentáciu, nepoškodený, čistý a pokiaľ možno, tak aj v originálnom obale. Darčekový box sa nepovažuje za obal, ale za tovar. Tovar, ktorý je poškodený, nie je možné vrátiť.

4.2 Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@ideaonline.sk, prípadne prostredníctvom poštovej adresy: IDEA s.r.o., Pruské 310, 018 52 Pruské. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúcí na elektronickú , prípadne poštovú adresu kupujúceho.

4.3 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je určená príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom v Trenčíne, Hurbanova 59.

4.4 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

4.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Nákupný košík